Customer
Review

Hansmile Lipstick “đốn tim” phái đẹp!
<p style="text-align:center"><img alt="" src="/uploads/photos/2/600_x_320_Hansmile2.jpg" style="height:430px; width:800px" /></p> <p>Hansmile Lipstick l&agrave; d&ograve;ng son thỏi l&igrave; cao cấp của Hansmile để chiều l&ograve;ng ph&aacute;i đẹp với chất son &ldquo;vạn người m&ecirc;&rdquo;. Hansmile Lipstick được c&aacute;c c&ocirc; n&agrave;ng ca ngợi bởi chất son l&igrave;, l&ecirc;n m&ocirc;i mịn mướt, kh&ocirc;ng g&acirc;y kh&ocirc; m&ocirc;i, độ l&ecirc;n m&agrave;u gần như tuyệt đối, chỉ một lần swatch l&agrave; son đ&atilde; l&ecirc;n chuẩn m&agrave;u.</p> <p>So với c&aacute;c d&ograve;ng son thỏi kh&aacute;c th&igrave; Hansmile Lipstick rất l&acirc;u tr&ocirc;i, d&ograve;ng son n&agrave;y c&oacute; thể giữ nguy&ecirc;n tr&ecirc;n m&ocirc;i tận 6 tiếng. Bộ sưu tập c&oacute; 3 m&agrave;u son với điểm cộng tuyệt vời ở 3 m&agrave;u n&agrave;y l&agrave; đều rất đẹp v&agrave; thời trang:</p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="/uploads/photos/2/Hansmile World/02.11.KoreaRos.png" style="height:1154px; width:800px" /></p> <p>Rosanna nude l&agrave; sự kết hợp giữa m&agrave;u nude thời thượng th&ecirc;m v&agrave;o ch&uacute;t hồng, mang đến cho ph&aacute;i đẹp một phong th&aacute;i v&ocirc; c&ugrave;ng nhẹ nh&agrave;ng, tinh tế.</p> <p><img alt="" src="/uploads/photos/2/Hansmile World/02.11.KoreaBur.png" style="height:1154px; width:800px" /></p> <p>Burgundy m&agrave;u đỏ nhung sắc n&eacute;t, huyền b&iacute; đầy ki&ecirc;u h&atilde;nh đ&aacute;nh thức vẻ đẹp gợi cảm tinh tế của ph&aacute;i đẹp. Burdundy ph&ugrave; hợp, t&ocirc;n vinh mọi nước da. Scarlatum m&agrave;u đỏ tươi ho&agrave;n hảo, chẳng bao giờ lỗi thời sẽ khiến cho qu&yacute; c&ocirc; n&agrave;o thoa l&ecirc;n đều trở n&ecirc;n l&ocirc;i cuốn đến bất tận.</p> <p><img alt="" src="/uploads/photos/2/Hansmile World/01.31Hansmile.png" style="height:1154px; width:800px" /></p> <p>Scarlatum m&agrave;u đỏ tươi ho&agrave;n hảo, chẳng bao giờ lỗi thời sẽ khiến cho qu&yacute; c&ocirc; n&agrave;o thoa l&ecirc;n đều trở n&ecirc;n l&ocirc;i cuốn đến bất tận. Scarlatum với m&agrave;u đỏ tươi l&agrave; lựa chọn kh&ocirc;ng thể thiếu cho bạn trong c&ocirc;ng cuộc l&agrave;m đẹp của m&igrave;nh.&nbsp;</p> <p>Hansmile Lipstick với m&agrave;u sắc quyến rũ t&ocirc;n vinh mọi m&agrave;u da, th&iacute;ch hợp cho mọi lứa tuổi, lại giữ m&agrave;u l&acirc;u.Hansmile Lipstick sẽ cho bạn một đ&ocirc;i m&ocirc;i gợi cảm, &nbsp;say đắm l&ograve;ng người.</p>